Контакт

Радовиш

Студентската служба

Весна Конзулова

Телефон: +389 32 550 662
E-mail: vesna.konzulova@ugd.edu.mk
Адреса: ул. „22 Октомври“ бб
Радовиш – 2420, Р.Македонија

Штип

Студентската служба

Иван Јосифов

Телефон: +389 32 550 071
E-mail: ivan.josifov@ugd.edu.mk
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип – 2000, Р.Македонија

Данче Гркова

Телефон: +389 32 550 033
E-mail: dance.grkova@ugd.edu.mk
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип – 2000, Р.Македонија

Билјана Бојаџиска

Телефон: +389 32 550 594
E-mail: biljana.bojadziska@ugd.edu.mk
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип – 2000, Р.Македонија

Секретар/Технички секретар

Даниела Свиркова

Телефон: +389 32 550 650
E-mail: daniela.svirkova@ugd.edu.mk
Адреса: ул. „22 Октомври“ бб
Радовиш – 2420, Р.Македонија